Datum:  Neděle, 10. prosince, 2023
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Julie a Eulalie
Liturgické období:  2.neděle adventní
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 40,1-5.9-11
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14
2 Petr 3,8-14
Mk 1,1-8


Život světce: Sv. Julie a Eulalie

Eulálie se narodila ve vážené křesťanské rodině roku 292 v Méridě. Už jako dítě byla velmi moudrá a často se z hloubi duše modlila. Za císaře Diokleciána byli křesťané pronásledováni i ve Španělsku. Eulálie viděla, jak jdou raději na smrt, než by zapřeli svou víru a toužila také zemřít pro Krista. Ve dvanácti letech sama přišla za místodržícím Daciánem a řekla mu :"Hledáte křesťany? Zde jsem!" Strhla obraz modly, visící na stěně a rozšlapala ho. Vojáci na Daciánův rozkaz dívku bili, mučili a její tělo roztrhali železnými háky. Ona přesto nenaříkala. Rozzuření vojáci začali krvácející rány vypalovat pochodněmi, ale když ani to Eulálií nepohnulo, byla upálena příštího dne v pekařské peci. Před kostelem svaté Eulálie v Meridě je kaple, nazvaná "horno de Santa Eulalia", horno je pec. Sám kostel Svaté Eulálie vznikl z bývalého pohanského chrámu, zasvěceného bohu Martovi. Eulálie je jedna z nejvíce uctívaných mučednic ve Španělsku.
Julie byla prý její přítelkyně a zemřela snad spolu s ní.


1. čtení: Iz 40,1-5.9-11

Připravte cestu Páně!

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná! Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa." Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni judským městům: "Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede."


Žalm: Žl 85,9ab+10.11-12.13-14

Odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
- jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
- Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
- aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Odp.
Milosrdenství a věrnost se potkají,
- políbí se spravedlnost a pokoj.
- Věrnost vypučí ze země,
- spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.
Hospodin též popřeje dobro
- a naše země vydá plody.
- Spravedlnost bude ho předcházet
- a spása mu půjde v patách.
Odp.


2. čtení: 2 Petr 3,8-14

Čekáme nová nebesa a novou zemi.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří (lidé) obviňují z otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem i země a všechno, co se na ní bude nalézat. A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme - jak on to slíbil - nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji.


Evangelium: Mk 1,1-8

Vyrovnejte stezky Páně!

Slova svatého evangelia podle Marka.
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."


Doplňující text:


Žádný doplňující text není k dispozici.