Datum:  Neděle, 26. listopadu, 2023
Památka / svátek / slavnost:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgické období:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 34,11-12.15-17
Žl 23,1-2a.2b-3.5.6
1 Kor 15,20-26a.28
Mt 25,31-46


Život světce: Sv. Silvestr

Sv. Silvestr, papež z počátku 4. stol., dal své jméno poslednímu prosincovému dni. Tento světec však není jediný zástupce tohoto jména v Římském martyrologiu, oficiálním seznamu světců. Roku 1177 se totiž v italském městě Osimo narodil Silvestr Guzzolini. Vystudoval na přání svého otce právo v Bologni, po dokončení studií odešel do Padovy, aby se tam věnoval teologii. S tím už jeho otec srozuměn nebyl a tvrdě se stavěl proti tomu, aby se Silvestr stal knězem. Vysvěcen byl proto až roku 1217, desátého roku po dokončení studií. Po svém vysvěcení byl jmenován kanovníkem katedrály v Osimě, kde úspěšně bránil práva kapituly proti místním šlechticům. Po deseti letech se rozhodl vzdát svého úřadu a odejít do samoty. Prý jej k tomu přivedlo zamyšlení nad jedním náhrobkem – „co jsem já, byl i on; co je on, budu i já“. V samotě se k němu připojili další přátelé, společně pak přijali řeholi sv. Benedikta. Tak vznikla benediktinská kongregace silvestrinů. Do své smrti 26. listopadu 1267 založil svatý Silvestr ještě 12 klášterů. Pokud by vám chyběly v blízkosti svátku sv. Silvestra Guzzoliniho oslavy konce roku, můžete vzít v úvahu, že v sobotu před 1. nedělí adventní končí rok liturgický. Občas dokonce připadá přímo na 26. listopadu. Přesně řečeno se tak stane osmapadesátkrát za čtyři sta let.


1. čtení: Ez 34,11-12.15-17

Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo!
Biblický obraz pastýře a stáda nemá přirovnat Boží lid k nevědomým ovcím. Je to především podobenství o Bohu, který se stará stejně jako pečlivý pastýř. A který jediný má schopnost i právo vést tam, kde je pastva, čili život.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo - tak praví Pán, Hospodin - budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly."


Žalm: Žl 23,1-2a.2b-3.5.6

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
- dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.
Odp.
Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
- Občerstvuje mou duši,
- vede mě po správných cestách
- pro svoje jméno.
Odp.
Prostíráš pro mě stůl
- před zraky mých nepřátel,
- hlavu mi mažeš olejem,
- má číše přetéká.
Odp.
Štěstí a přízeň mě provázejí
- po všechny dny mého života,
- přebývat smím v Hospodinově domě
- na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.


2. čtení: 1 Kor 15,20-26a.28

Kristus odevzdá království Bohu Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.
Když mluví apoštol Pavel o osudu těch, kdo zemřeli nebo zemřou ve spojení s Kristem, spočine jeho pohled na Ježíši Kristu jako na ústředním bodu naděje. On není jen tím, kdo za nás zemřel, ale je prvním z těch, kdo nezůstali v zajetí smrti - první vzkříšený člověk. A proto ústřední ztělesnění naší naděje.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, `dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.


Evangelium: Mt 25,31-46

Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.
Evangelium nevybízí k pouhé dobročinnosti ani k úniku z nepříjemných oblastí života. Vybízí k následování Krista a to i v postoji k lidem, kterých si svět nehledí. S nimi se sám Ježíš Kristus ztotožňuje, aniž by tím oslavoval a obhajoval lidskou bídu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř oddděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."


Doplňující text:

Slavnost Ježíše Krista Krále
Poslední neděle v mezidobí