Datum:  Neděle, 11. června, 2023
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Barnabáše, apoštola [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 10. neděle v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 6,3b-6
Žl 50,1+8.12-13.14-15
Řím 4,18-25
Mt 9,9-13


Život světce: Památka sv. Barnabáše, apoštola

Pocházel z ostrova Kypru, byl to levita a jmenoval se Josef, jméno Barnabáš mu dali apoštolové (Sk 4,36). Prodal svůj majetek a peníze dal apoštolům pro chudé (Sk 4,37). Ujal se Pavla, když po obrácení přišel do Jeruzaléma, a uvedl ho k apoštolům (Sk 9,27). "Byl to výborný muž, plný Ducha svatého a víry" (Sk 11,24). Později přivedl Pavla do Antiochie (Sk 11,25-26) a doprovázel ho na jeho první apoštolské cestě (Sk 13,2nn). Bývá jmenován dokonce před Pavlem (Sk 11,30; 12,25; 13,2.7; 14,14; 15,12.25). Na apoštolském sněmu v Jeruzalémě hájil názor, že pohanům, kteří se chtějí stát křesťany, se nemá ukládat židovský zákon (srov. Sk 15,1-12). Když se s Pavlem rozešel, vzal s sebou svého příbuzného Marka na Kypr (Sk 15,36-39). Pavel se o něm zmiňuje ještě, když na své druhé apoštolské cestě píše z Efesu do Korintu (1 Kor 9,6).


1. čtení: Oz 6,3b-6

Lásku chci, ne oběť.
V kající liturgii, kterou konal prorok s lidem, se ukazuje výmluvný obraz životodárnosti odpuštění: je jako déšť v suché zemi. A poznání Boha, které vede k lásce, je ceněno mnohem výše než všechny oběti.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Snažme se poznat Hospodina! Jako jitřenka jistě vysvitne, přijde k nám jako déšť raný, jako déšť pozdní, který zavlaží zemi. Co mám dělat s tebou, Efraime, co mám dělat s tebou, Judo? Vaše láska je jak ranní mráček, jako rosa, která záhy mizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, zabíjel slovy svých úst, ale má spravedlnost vyjde jak světlo, protože cchi lásku chci, ne oběť, poznání Boha (chci) víc než celopaly.


Žalm: Žl 50,1+8.12-13.14-15

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
- od východu slunce až na západ.
- "Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Odp.
Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat,
- vždyť můj je svět se vším, co ho plní!
- Copak požívám maso z býků
- či piji kozlí krev?
Odp.
Přinášej Bohu oběť chvály
- a plň Nejvyššímu své sliby!
- Pak mě vzývej ve dni soužení,
- vysvobodím tě, a budeš mě chválit."
Odp.


2. čtení: Řím 4,18-25

Čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest.
Tak je charakterizován Abrahám, otec věřících. Jeho víra v Hospodina byla silnější než ohled na lidské zkušenosti. Takový postoj mu otevřel budoucnost, nesenou s Bohem, a takový postoj je třeba zaujmout i vůči spáse v Kristu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Ačkoli Abrahám už neměl naději, přece doufal a věřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: `Tak četné bude tvé potomstvo!'A třeba pozoroval, že jeho tělo je už neplodné - vždyť mu bylo skoro sto let - a že je neplodné i Sářino lůno, přece jeho víra nezeslábla. Neprovinil se nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, `že mu to bylo uznáno', nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.


Evangelium: Mt 9,9-13

Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.
Rozpravy s farizeji nejsou v evangeliu uváděny proto, abychom tyto lidi odsoudili, ale abychom pochopili skutečnosti Ježíšova učení.Jeho vztah k hříšníkům není samozřejmý, ale charakterizuje postoj Boha, tak mnohdy odlišný od postoje člověka, který se považuje za spravedlivého.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš jednou šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pjď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když Ježíš byl u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."


Doplňující text:


V tento den (NENÍ-li neděle, slavnost nebo svátek) se použijí tyto vlastní texty 1. čtení, žalmu a evangelia: