Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 21:23


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 6. červenec, 2019
Svátek má:  Den upálení Mistra Jana Husa

Liturgický svátek:  Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 27,1-5.15-29
Žl 135,1-2.3-4.5-6
-
Mt 9,14-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 6. červenec, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 27,1-5.15-29

Jakub obelstil bratra a vzal mu požehnání.
Rebeka dopomůže Jakubovi získat lstí požehnání pro prvorozeného syna. Bůh koná i uprostřed různých lidských intrik a jeho obdarování často uvádí do rozpaků. Bůh je zcela svobodný ve svém způsobu chápání věcí. I jeho spása je nezaslouženým darem, který přichází, jak chce a ke komu chce. Právě v tom, že udílí své požehnání i uprostřed lidských zmatků, ukazuje Bůh svou dobrotu a lásku.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Izák zestárl a oči mu zeslábly, že neviděl, zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Můj synu!" Ozval se: "Tady jsem!" Izák řekl: "Podívej se, už jsem starý, nevím, kdy umřu. Nuže, vezmi své zbraně, toulec a luk, a vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Udělej mi chutné jídlo, které mám rád, přines mi ho, ať se najím, abych ti požehnal, dříve než umřu." Rebeka zaslechla, jak Izák mluvil ke svému synu Ezauovi. Když vyšel do polí ulovit zvěřinu svému otci, Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla u sebe doma, a oblékla do nich svého mladšího syna Jakuba. Na ruce i na hladký krk navlékla mu kozlečí kožky. Pak dala svému synu Jakubovi do rukou připravené chutné jídlo a chléb. Jakub přišel k svému otci a řekl: "Otče!" Ozval se: "Poslouchám, kdo jsi, můj synu?" Jakub odpověděl svému otci: "Já jsem Ezau, tvůj prvorozenec. Udělal jsem, cos mi poručil. Vstaň, posaď se a jez, co jsem ulovil, a požehnej mi." Ale Izák odpověděl svému synu: "Jak jsi to mohl tak rychle najít, můj synu?" A on: "Hospodin, tvůj Bůh, dal, že mi to vběhlo do cesty." Izák řekl Jakubovi: "Pojď přece blíž, abych tě ohmatal, zda jsi můj syn Ezau, nebo ne." Jakub přistoupil k svému otci Izákovi, ten ho ohmatal a řekl: "Hlas je hlas Jakubův, ale ruce jsou ruce Ezauovy." Nepoznal ho, neboť jeho ruce byly jako ruce jeho bratra Ezaua chlupaté, a požehnal mu. Znovu řekl: "Ty jsi skutečně můj syn Ezau?" Odpověděl: "Ano!" Izák pravil: "Podej mi to tedy, ať se najím z úlovku svého syna a požehnám ti." Podal mu to a on jedl. Přinesl mu i víno a on pil. Potom mu řekl jeho otec Izák: "Pojď sem, můj synu, a polib mě!" Když přistoupil a políbil ho, pocítil vůni jeho šatů a požehnal mu: "Hle, vůně mého syna je jako vůně pole, kterému požehnal Hospodin. Ať ti dá Hospodin rosu nebes, úrodnost země, hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží národy, klanějí se ti kmeny, buď pánem svých bratří, ať se ti klanějí synové tvé matky. Kdo tě proklíná, ať je proklet, kdo ti žehná, ať je požehnán!"Text žalmu:
Žl 135,1-2.3-4.5-6

Odp.: Chvalte Hospodina, protože je dobrý.
Nebo: Aleluja. Chvalte jméno Hospodinovo;
- chvalte, Hospodinovi služebníci,
- kteří sloužíte v Hospodinově domě,
- v nádvořích domu našeho Boha.
Odp.
Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin,
- opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
- Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba,
- Izraele za svůj majetek.
Odp.
Vždyť já vím: velký je Hospodin
- a náš Pán je nade všemi bohy.
- Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi,
- v moři i ve všech hlubinách vod.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,14-17

Mohou truchlit, dokud je ženich s nimi?
Zdá se, že otázka postu, komentovaná touto větou, nehraje v Matoušově obci centrální roli, žije-li se půst skrytě (srov. Mt 6,16nn). Zdůrazňuje zde novost měchů, tj. novost života učedníků, kteří se naučili, že Bůh chce především milosrdenství (viz včerejší text). Jen takovýto učedník může uchovat Ježíšovu zvěst i svůj život.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: "Proč se my a farizeové postíme - ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit. Nikdo přece nevsadí záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten přišitý kus ze šatů vytrhne a díra se ještě zvětší. Ani se nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se nalévá do nových měchů, a tak se uchová obojí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015