Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 4. březen 2021, 04:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 28. červen, 2019
Svátek má:  Lubomír

Liturgický svátek:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgické období:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 34,11-16
Žl 23,2-3a.3b-4.5.6
Řím 5,5-11
Lk 15,3-7

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 28. červen, 2019

Liturgické období:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka pam
Text 1.čtení:
Ez 34,11-16

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek.
Tímto obrazem Boha jako dobrého pastýře nám dnešní liturgie připomíná, jak nesmírně něžně zachází Pán v celé řadě případů se svým stádem. Je to příprava na horlivost, s jakou jde pastýř z Lukášova podobenství, které dnes čteme, hledat zatoulanou ovci. Série sloves obsahuje všemožné odstíny Boží pozornosti pro člověka: "Vyhledám, ujmu se, budu pečovat, vysvobodím je, shromáždím, přivedu je do bezpečí, povedu je na tučnou pastvu, odpočinou si, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, budu je střežit, budu je pást." Pastýř se sklání nad zraněnou ovcí, aby ji uzdravil, chodí po opuštěných místech a skalnatých stezkách hledat zbloudilou ovci, je klidný, až když je celé stádo pohromadě v jeho ovčinci, v pokoji a pohodě. Obraz je obzvláště výmluvný v tento den, věnovaný oslavě Kristovy lásky, která "dává život za ovce".

Čtení z knihy proroka Ezechiele.
Tak praví Pán, Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich vlasti, budu je pást na izraelských horách, v údolích i na zemských lučinách. Povedu je na tučnou pastvu, budou přebývat na nejvyšších izraelských horách, odpočinou si tam dobrém ovčinci, na izraelských horách budou požívat žírnou pastvu. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě."Text žalmu:
Žl 23,2-3a.3b-4.5.6

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
- dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
- vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
- Občerstvuje mou duši.
Odp.
Vede mě po správných cestách,
- pro svoje jméno.
- I kdybych šel temnotou rokle,
- nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
- Tvůj kyj a tvá hůl,
- ty jsou má útěcha.
Odp.
Prostíráš pro mě stůl
- před zraky mých nepřátel,
- hlavu mi mažeš olejem,
- má číše přetéká.
Odp.
Štěstí a přízeň mě provázejí
- po všechny dny mého života,
- přebývat smím v Hospodinově domě
- na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 5,5-11

Bůh dokazuje svou lásku k nám.
Meditace o Kristově smrti, zasazená do listu Římanům, přemítá o velikonoční události ve světle lásky. Ježíš přistupuje k své oběti ve vědomí, že se má dát jako velké znamení Otcovy lásky. Proto je naše nynější zkušenost o spáse podstatně zkušeností o lásce: "Boží láska je nám vylita do srdce" (v. 5). Tato překrásná věta líčí stav vykoupeného člověka. Po "usmíření" se otvírá účast na Božím životě. Ve křtu totiž máme účast na Kristových velikonocích, takže jsme "zachráněni jeho životem". Je to tedy meditace radostná, která zahání všechnu tmu hříšné minulosti. Ukazuje Boha jako toho, který miluje.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od (Božího) hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme s Bohem byli usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.Text evangelia:
Lk 15,3-7

Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.
Patnáctá kapitola Lukášova evangelia je jakýmsi souborem podobenství: zatoulaná ovce, znovunalezený ztracený peníz, marnotratný syn jsou v popředí i jiných příběhů o znovunalezení, o lásce a záchraně. Dnes v souladu s prvním čtením nám liturgie předkládá podobenství, jehož hlavní postavou je pastýř hledající ovci, zatoulanou na srázných úbočích. Výmluvná jsou slovesa zvolená Ježíšem, aby naznačil spěch a lásku pastýře, který je celý upoután na tu jedinou, jež se ztratila. "Ostatní nechá ... půjde za tou ztracenou ... A když ji najde, vloží si ji na ramena... Až přijde domů, svolá sousedy: Radujte se!" Převládajícím závěrečným motivem je radost z nalezení. Bůh toužebně čeká s otcovskou dychtivostí, až se jeho vzpurný syn vrátí a přijme jeho lásku.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto podobenství: "Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti, kteří obrácení nepotřebují."Doplňující text:
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatéhoLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015