Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 6. březen 2021, 09:02


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 20. červen, 2019
Svátek má:  Květa

Liturgický svátek:  Slavnost Těla a krve Páně
Liturgické období:  Slavnost Těla a krve Páně
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 14,18-20
Žl 110,1.2.3.4
1 Kor 11,23-26
Lk 9,11b-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 20. červen, 2019

Liturgické období:  Slavnost Těla a krve Páně
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Silverius
Text 1.čtení:
Gn 14,18-20

Melchizedech přinesl chléb a víno.
Bohoslužba slova této slavnosti začíná proslulou 14. kapitolou Geneze, textem podobným literárnímu druhu análů. Těžištěm úryvku je však příhoda, původně snad jen vojensko-politická, kterou biblická tradice (Žl 110,4) vykládala ve smyslu náboženském a duchovním. Melchizedech, král Šalemu, obětuje chléb a víno Abrámovi, který se vrátil z trestné výpravy proti čtyřem králům: toto gesto je pouze znamením spolupráce. Jelikož byl Melchizedech také knězem, může být toto gesto též obřadem poděkování za vítězství. Jisté je, že se ve verši 19 zachovává text požehnání. Křesťanská teologie vycházela z této myšlenky a vykládala uvedený úryvek kristologicky a posléze eucharisticky. Očividným svědectvím je slavnostní homilie listu Židům v 7. kapitole, která by mohla být nejlepším komentářem k našemu úryvku. Podle rabínské exegetické zásady načrtává autor portrét nadčasové záhadné a prorocké postavy Melchizedecha a vidí v ní předobraz Krista jako kněze-obětníka.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal Abrámovi slovy: "Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď nejvyšší Bůh. který ti vydal do rukou tvé nepřátele." Abrám mu dal desátek ze všeho.Text žalmu:
Žl 110,1.2.3.4

Odp.: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!
Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici,
- dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám."
Odp.
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:
- "Panuj uprostřed svých nepřátel!
Odp.
Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:
- zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou."
Odp.
Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
- "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!"
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 11,23-26

Kdykoli jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.
Svatou eucharistickou "tradici" (v. 23) spojuje Pavel se samotným Kristem. I apoštol ji věrně podává. Ve formuli nad eucharistickým chlebem naznačuje obětní a výkupné hledisko. "Toto je moje tělo, které se za vás vydává", tělo darované ve smrti za vaše vysvobození. Účinnost darování je spojena s biblickým pojmem "památka". Toto pouto s minulostí, tj. s Kristovou obětí, je pramenem veškeré spásy, ale je aktuálně přítomné: "To konejte na mou památku." Formule nad eucharistickým kalichem se soustředuje na myšlenku "nové smlouvy", vzatou z proslulého místa z Jer 31,31-34. Kristus ustanovuje pravou smlouvu, už ne krví vylitou na lid jako na Sinaji (Ex 24), ale svou krví, jež je dokonalým prostředkem společenství mezi Bohem a tvorem. Ale je to také "nová smlouva" v Duchu a v nitru, už nejde o vnější obřady a zákony. Ne nadarmo se z této smlouvy rodí církev, Kristovo tělo.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na mou památku." Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku." Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.Text evangelia:
Lk 9,11b-17

Všichni se najedli dosyta.
Událost rozmnožení chlebů podstoupila u Lukáše jako u ostatních evangelistů revizi, která naráží na eucharistii. Vedle upomínek na Starý zákon, který měl na zřeteli mesiášskou hostinu a nasycení, nabízené celému lidstvu (srov. Iz 25,6-12), je významné, jak se zdůrazňují slovesa Ježíšova počínání: "Vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům" (v. 16). U Lukáše je také zřejmá narážka na zjevení v Emauzích: "Vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim" (Lk 24,30).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct (apoštolů) k němu přistoupilo a řekli mu: "Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě." Odpověděl jim: "Vy jim dejte jíst!" Řekli: "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi." Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: "Rozsaďte je ve skupinách asi po padesáti!" Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.Doplňující text:
Slavnost Těla a Krve Páně

Mezi 2. čtení a zpěv před evangeliem se může vložit SEKVENCE Chval, Sióne, Spasitele ...; buď celá, nebo třeba jen od slov Chléb andělský ... - jako v ročním cyklu ALiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015