Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 3. duben 2020, 21:17


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2017
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 13. červenec, 2017
Svátek má:  Markéta

Liturgický svátek:  Památka sv. Jindřicha [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5
Žl 105,16-17.18-19.20-21
-
Mt 10,7-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 13. červenec, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Jindřicha [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5

Bůh mě poslal před vámi do Egypta, aby vás zachoval naživu.
Josef se dává poznat svým bratřím, ale nechce se jim mstít. Poznává totiž v událostech, jichž se stal obětí, Boží prozřetelnost a milosrdenství. Všechno se stalo, aby Izrael byl zachráněn v dobách hladu. I existující zlo může Bůh použít - a dějiny jsou toho svědkem - aby vykonal něco dobrého. Josef je stále aktuálním vzorem člověka, který dovede odpustit druhému i veliké zlo, kterého se na něm dopustil, a ještě v jeho prospěch vykonat něco dobrého.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
(Když bratři přišli k Josefovi podruhé), Juda k němu přistoupil a řekl: "Dovol mi, pane, ať smí tvůj služebník něco říci, dopřej mu sluchu! Ať se nevznítí tvůj hněv na tvého služebníka, neboť ty stojíš tak vysoko jako farao. Můj pán se ptal svých služebníků: `Máte otce nebo bratra?' Řekli jsme mému pánu: `Máme starého otce a malého bratra, který se mu narodil ve stáří. Jeho bratr je mrtvý, a tak on zůstal jako jediné dítě své matky a otec ho miluje.' Řekl jsi svým služebníkům: `Přiveďte ho ke mně, abych ho viděl na vlastní oči. Jestliže váš bratr nepřijde s vámi, neuvidíte už mou tvář!' Proto jsme přišli k tvému služebníku, našemu otci, oznámili jsme mu slova mého pána. Když pak nám řekl otec: `Jděte znovu nakoupit trochu živobytí' - odpověděli jsme: `Nesmíme tam přijít! Půjdeme tam, jen bude-li s námi náš nejmladší bratr. Nesmíme totiž spatřit tvář toho muže, nebude-li s námi náš nejmladší bratr.' Tu nám řekl tvůj služebník, náš otec: `Vy víte, že mi má žena porodila jen dva syny. Jeden ode mě odešel a musel jsem říci: Jistě byl roztrhán od dravé zvěře! - až dosud jsem ho nespatřil. Vezmete-li mně i tohoto a potká ho nehoda, neštěstím přivedete mé šediny do podsvětí!" Josef se už nemohl zdržet přede všemi, kteří kolem něho stáli, a zvolal: "Vyjděte všichni ode mě!" A nikdo u něho nebyl, když se dal svým bratřím poznat. Hlasitě zaplakal. Slyšeli to všichni Egypťané a zpráva o tom přišla až k faraónovu dvoru. Josef řekl svým bratřím: "Já jsem Josef! Můj otec je tedy ještě živ?" Jeho bratři nebyli s to mu odpovědět, neboť se ho zděsili. Josef řekl svým bratřím: "Přistupte ke mně!" Přistoupili tedy. Znovu jim řekl: "Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Ale nebuďte sklíčeni a nermuťte se, že jste mě sem prodali, neboť Bůh mě poslal před vámi, aby vás zachoval naživu."Text žalmu:
Žl 105,16-17.18-19.20-21

Odp.: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.
Nebo: Aleluja. Přivolal na zemi hlad,
- zbavil je chleba.
- Poslal před nimi muže,
- Josef byl prodán za otroka.
Odp.
Sevřeli pouty jeho nohy,
- do želez jeho hrdlo,
- dokud se nesplnil jeho výrok,
- Hospodinovo slovo jej ověřilo.
Odp.
Král poslal, a osvobodil ho,
- vládce národů ho propustil.
- Ustanovil ho pánem svého domu
- a vládcem veškerého svého majetku.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,7-15

Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.
O přítomnosti Božího království nemají svědčit jen uzdravení, ale i samotný způsob služby učedníků - nezištnost a odkázanost na okolí. Výraz "zasloužit si" je pak třeba chápat v jeho původním významu: "Ten, který je hoden" - tj. "k něčemu se hodí". Apoštol se má tedy nejprve rozhlédnout po lidech, kteří "se hodí" k jejich poselství (jsou mu otevřeni). Ostatní počkají. Čas milosti však nebude trvat stále a mohou jej promeškat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho (přáním pokoje)! A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám: V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a gomorské než takovému městu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015