Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. únor 2021, 21:09


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 16. červen, 2019
Svátek má:  Zbyněk

Liturgický svátek:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgické období:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Př 8,22-31
Žl 8,4-5.6-7.8-9
Řím 5,1-5
Jan 16,12-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 16. červen, 2019

Liturgické období:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Benon (Zbyněk)
Text 1.čtení:
Př 8,22-31

Dříve než povstala země, byla počata Moudrost.
Máme před sebou nádherný hymnus, který zpívá zosobněná Boží Moudrost. Je božská a existuje před kosmickými skutečnostmi, je "první" z celého stvoření. Současně se však zdá, že Moudrost je také stvořenou skutečností. Je totiž přítomna i v člověku, v jeho rozumu, v jeho štěstí. Totéž hebrejské sloveso ve verši 22 je dvojznačné: může znamenat "stvořit, plodit" a "získat, vlastnit". Všechny uvedené významy jsou současně přesné, ale jen když máme na zřeteli odstíny pojmu Moudrosti. Z těchto důvodů se stal náš hymnus v křesťanském výkladu chvalozpěvem na vtělené Slovo (viz Jan 1) a ve východní teologii oslavou Ducha moudrosti, kterou vlévá Bůh i do lidí skrze stvoření a vykoupení. Bůh Otec, Syn a Duch by takto byli zastíněni v tomto chvalozpěvu na tvůrčí Boží Moudrost.

Čtení z knihy Přísloví.
Toto praví Boží Moudrost: "Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve než povstala země. Než byly propasti jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve než učinil zemi a shromáždění vod, první hroudy země. Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí vyměřoval obzor, když na výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům oceánu, když určoval moři jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi."Text žalmu:
Žl 8,4-5.6-7.8-9

Odp.: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,
- na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:
- Co je člověk, že na něho myslíš,
- co je smrtelník, že se o něho staráš?
Odp.
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
- ověnčils ho ctí a slávou,
- dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
- položils mu k nohám všechno:
Odp.
Ovce i veškerý dobytek,
- k tomu i polní zvířata,
- ptáky na nebi a ryby v moři,
- vše, co se hemží na stezkách moří.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 5,1-5

K Bohu máme přístup skrze Krista v lásce, která je nám vlita skrze Ducha svatého.
Tato základní kapitola listu Římanům začíná výslovným trinitárním prohlášením: ospravedlnění vírou nás přivádí ke společenství života a lásky "s Bohem Otcem skrze našeho Pána Ježíše Krista... protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán" (vv. 1.5). V tomto trinitárním světle velebí Pavel nesmírnou radost z víry. Ona udržuje očekávání konečné a dokonalé spásy v Boží slávě (v. 2). Udržuje také v souženích (vv. 3-4), je příznačná pro pozemskou cestu věřícího. Radost víry podpírá láska k Bohu, kterou nám hojně vlévá Duch (v. 5).

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost (plodí) osvědčenost, osvědčenost (plodí) naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.Text evangelia:
Jan 16,12-15

Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého vezme a vám to oznámí.
To je páté přislíbení Ducha svatého v řeči při poslední večeři, kterou uvádí čtvrté evangelium: Duch má za úkol správně vykládat Ježíšova slova. Duch proto "vede" (v. 13) "do pravdy" Ježíšovy (tj. do jeho zjevení), aby byla v plnosti pochopena. Tato úloha Ducha vůči Kristu a jeho slovu určuje hluboké pouto mezi Otcem, Synem a Duchem: zjevení pochází od Otce, uskutečňuje ho Syn a zdokonaluje ho výklad Ducha. Proto Ježíš opakuje: Duch "nebude mluvit sám ze sebe, ... ale z mého vezme a vám to oznámí." Ježíš zůstává vždycky jediný, kdo zjevuje Otce; Duch pravdy však působí, aby Kristovo zjevení plně proniklo do srdce věřících.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."Doplňující text:
Slavnost Nejsvětější TrojiceLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015