Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 18:50


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 14. leden, 2018
Svátek má:  Radovan

Liturgický svátek:  Sv. Sáva Srbský
Liturgické období:  Mezidobí, 2. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 3,3b-10.19
Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10
1 Kor 6,13c-15a.17-20
Jan 1,35-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 14. leden, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 2. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Sáva Srbský
Text 1.čtení:
1 Sam 3,3b-10.19

Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.
Na své povolání nemá mladičký Samuel vliv. Je nezkažený, ale nerozumí ještě Hospodinu. Starý kněz Eli nemůže být zdaleka dáván za vzor, a přece je pro Hospodina použitelný. Uvede Samuela na cestu porozumění Hospodinu.

Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.Text žalmu:
Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina,
- on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
- Novou píseň vložil mi do úst,
- chvalozpěv našemu Bohu.
Odp.
V obětních darech si nelibuješ,
- zato jsi mi otevřel uši.
- Celopaly a smírné oběti nežádáš,
- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.
Odp.
Ve svitku knihy je o mně psáno.
- Rád splním tvou vůli, můj Bože,
- tvůj zákon je v mém nitru."
Odp.
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 6,13c-15a.17-20

Vaše těla jsou údy Kristovými.
Pavel se ve svých listech vyjadřuje k aktuálním problémům obcí, kterým psal. V Korintě bylo třeba reagovat na blahovolný postoj ke smilstvu. Apoštol to činí s důrazem, což neznamená, že by tomuto hříchu věnoval nejvyšší pozornost. V centru jeho pozornosti je vždy víra..

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za (vyskou) cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.Text evangelia:
Jan 1,35-42

Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.
Ve střídmých slovech evangelisty je skryto velké drama hledání a nalézání. Jan Křtitel v něm hraje opět roli důležitého svědka. Galilejští rybáři tak nacházejí Mesiáše a on v nich nachází své spolupracovníky - apoštoly.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála).Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015