Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 11. duben 2021, 23:50


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2017
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 22. leden, 2017
Svátek má:  Slavomír

Liturgický svátek:  Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 8,23b - 9,3
Žl 27,1.4.13-14
1 Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 22. leden, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 3. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 8,23b - 9,3

V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo.
Prorok reaguje na katastrofu (asyrskou nadvládu), do které se národ dostal vlastní vinou. Národ proto prochází temnotou nejistoty, utrpení, nebezpečí a záhuby, aby na konci konečně pochopil, že záchrana není výsledkem chytračení ani projevem vlastních sil, ale dílem Božím. On je slaven jako skutečný vítěz.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V první době ponížil (Hospodin) zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, (kraj) za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.Text žalmu:
Žl 27,1.4.13-14

Odp.: Hospodin je mé světlo a má spása.
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
- Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Odp.
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
- abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
- abych požíval Hospodinovy něhy
- a patřil na jeho chrám.
Odp.
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
- v zemi živých!
- Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
- ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 1,10-13.17

Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.
Pavlova výzva je určena do konkrétních neshod v korintské obci. Mezi členy církve existuje různost darů, funkcí, podmínek a způsobů života. Velké bohatství takové rozmanitosti není samo o sobě na překážku jednotě církve. Přesto však hřích a tíže jeho následků stále ohrožují dar jednoty. Proto roztržky apoštol ostře kárá.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká (něco jiného): "Já držím s Pavlem!", "já zase s Apollem!", "a já s Petrem!", "já s Kristem!" Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.Text evangelia:
Mt 4,12-23

Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše.
Končí etapa Janova, začíná etapa Ježíšova působení, která je pro evangelisty vrcholem dějin spásy. Ježíš začíná své působení na území Galileje, kterou Izraelci opovrhovali jako okrajovým územím rybářů a sedláků i jako polopohanským krajem. Ale v tomto kraji se naplňuje slovo proroka Izaiáše (viz 1. čtení), Ježíš si volí učedníky a zaznívá výzva k obrácení.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry - Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry - Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium (o Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015