Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 23. duben 2021, 14:02


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 27. leden, 2021
Svátek má:  Ingrid

Liturgický svátek:  Památka sv. Anděly Merici, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 10,11-18
Žl 110,1.2.3.4
-
Mk 4,1-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 27. leden, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Anděly Merici, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 10,11-18

Přivedl k dokonalosti jednou provždy ty, které posvětil.
O křesťanech se zde hovoří jako o "dokonalých", což bylo doposud přisuzováno pouze Kristu. Kristus dosahuje dokonalosti skrze utrpení a v utrpení se stává věčným veleknězem. Své kněžství pak uděluje také všem nám pokřtěným, takže můžeme přinášet Bohu oběti a vcházet do nejvnitřnější svatyně, kde se setkáváme s Bohem tváří v tvář. Je velikým privilegiem být lidem, který i přes porušenou přirozenost má s Bohem tak úzký vztah.

Čtení z listu Židům.
Každý (jiný) kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak (Kristus) podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, `až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož'. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Ale i Duch svatý nám to dosvědčuje. Když totiž řekl: `Tuto smlouvu sjednám s nimi po těch dnech - praví Pán: svoje zákony jim vložím do srdce a do mysli jim je napíšu', pak dodává: `a na jejich hříchy a nepravosti už nevzpomenu.' Kde však je odpuštění hříchů, není už (třeba) oběti za hřích.Text žalmu:
Žl 110,1.2.3.4

Odp.: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!
Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici,
- dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám."
Odp.
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:
- "Panuj uprostřed svých nepřátel!
Odp.
Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:
- zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou."
Odp.
Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
- "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!"
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 4,1-20

Jeden rozsévač vyšel rozsévat obilí.
Vlastní podobenství ujišťuje o úspěchu Ježíšova hlásání pochybující učedníky. Semeno (Boží slovo) je kvalitní a rozsévač (Ježíš či další kazatel) je chce a smí rozsévat velmi marnotratně a bez obav. Normální je, že semena vzejdou a nesou užitek. Těm však, kdo jsou "vně", je prostý smysl podobenství skryt, protože se nechtějí vydat na cestu následování (srov. Iz 6,8-11 a Oz 6,1-5). Výklad podobenství je pak již nesen zkušeností prvních křesťanů, že záleží i na nás (kvalita půdy), jaký užitek bude z onoho vždy stejně kvalitního semene.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Ježíš) začal opět učit u moře. Shromáždil se u něho velký zástup. Vstoupil proto na loď na moři a posadil se. Celý zástup stál u moře na břehu. Učil je mnoho v podobenstvích a ve svém učení jim řekl: "Slyšte! (Jeden) rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé (zrno) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali ho. Jiné padlo na kamenitou půdu, kde nemělo mnoho prsti; hned sice vyklíčilo, protože neleželo v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo ho, takže uschlo, protože nezapustilo kořeny. Jiné zrno padlo do trní; trní vzešlo a udusilo ho, takže nepřineslo plody. Jiné však padlo na dobrou půdu, vzešlo, rostlo a přineslo užitek: některé třicetinásobný, jiné šedesátinásobný, jiné stonásobný." A řekl: "Kdo má uši k slyšení, slyš!"
Když byl (později) sám, ptali se ho ti, kdo byli s ním, spolu s Dvanácti, (jaký smysl mají) podobenství. A řekl jim: "Vám je dáno tajemství Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno předkládá v podobenstvích, `aby se stále dívali, ale neviděli, stále poslouchali, ale nerozuměli, aby se neobrátili a nebylo jim odpuštěno'." A řekl jim: "Nerozumíte tomu podobenství? Jak pak chcete porozumět všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá slovo. Těmi na okraji cesty, kde se slovo rozsévá, (se rozumějí) ti, kteří ho slyší, ale hned přijde satan a obere je o slovo do nich zaseté. (Podobně je tomu) u těch, kde se rozsévá na skalnatou půdu: když to slovo slyší, hned ho s radostí přijmou, ale nemají v sobě kořen, jsou nestálí. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. U jiných se rozsévá do trní: ti slovo slyší, ale světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné vzniklé touhy slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Těmi pak, u nichž je zaseto do dobré půdy, (se rozumějí) ti, kteří slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek: třicetinásobný, šedesátinásobný i stonásobný."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015