Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 12. duben 2021, 17:32


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2016


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 14. únor, 2016
Svátek má:  Valentýn

Liturgický svátek:  Sv. Valentýn
Liturgické období:  1.neděle postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 26,4-10
Žl 91,1-2.10-11.12-13.14-15
Řím 10,8-13
Lk 4,1-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 14. únor, 2016

Liturgické období:  1.neděle postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Valentýn
Text 1.čtení:
Dt 26,4-10

Vyznání víry vyvoleného národa.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: 'Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným a početným. Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem oplývající mlékem a medem. Nyní hle - přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!' Položíš koš před Hospodinem, svým Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu."Text žalmu:
Žl 91,1-2.10-11.12-13.14-15

Odp.: Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
- kdo dlíš ve stínu Všemocného,
- řekni Hospodinu: "Mé útočiště jsi a má tvrz,
- můj Bůh, v něhož doufám!"
Odp.
Nepřihodí se ti nic zlého
- a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
- Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,
- aby tě střežili na všech tvých cestách.
Odp.
Na svých rukou tě ponesou,
- abys nenarazil o kámen svou nohou.
- Po zmiji a hadu budeš kráčet,
- šlapat budeš po lvu i draku.
Odp.
Vysvobodím ho, protože lne ke mně,
- ochráním ho, protože zná mé jméno.
- Vyslyším ho, až mě bude vzývat,
- budu při něm v tísni
- zachráním ho a oslavím.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 10,8-13

Vyznání víry věřícího v Krista.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Co říká Písmo? 'Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci'; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: `Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.' Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť `každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen'.Text evangelia:
Lk 4,1-13

Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!" Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: `Nejen z chleba žije člověk.'" Pak ho (ďábel) vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: "Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje." Ježíš mu na to řekl: "Je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!'" Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: `Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!'" Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.Doplňující text:
1. postní neděleLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015