Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 11. duben 2021, 20:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 17. únor, 2019
Svátek má:  Miloslava

Liturgický svátek:  Památka sv. Alexia a druhů, řeholníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 6. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 17,5-8
Žl 1,1-2.3.4+6
1 Kor 15,12.16-20
Lk 6,17.20-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 17. únor, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 6. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Alexia a druhů, řeholníků [Nezávazná památka]




Text 1.čtení:
Jer 17,5-8

Prokletý člověk, který spoléhá na člověka; požehnaný člověk, který doufá v Hospodina.
V situaci ohrožení židovského národa ukazuje prorok Jeremiáš svému lidu jednoznačně, na koho jedině má spoléhat. Spoléhání na Hospodina znamená i v obtížné či beznadějné situaci cestu k rozvoji života.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: "Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce."



Text žalmu:
Žl 1,1-2.3.4+6

Odp.: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.
Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
- nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
- a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
- ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
- a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.
Odp.
Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
- ve svůj čas přináší ovoce,
- listí mu nevadne
- a daří se mu vše, co koná.
Odp.
Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
- jsou jako pleva rozvátá větrem.
- Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
- ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Odp.



Text 2.čtení:
1 Kor 15,12.16-20

Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.
Tak jednoznačně oceňuje apoštol základní význam víry ve vzkříšení těch, kdo jsou Kristovi. Jejich vzkříšení je jen důsledkem vzkříšení samotného Krista. Pokud by to bylo zpochybněno, ztrácí křesťanská víra své nejhlubší opodstatnění.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.



Text evangelia:
Lk 6,17.20-26

Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!
Lukášova "běda!", následující po blahoslavenství, nejsou rozsudky zatracení. Kontrast blahoslavenství a varování mu slouží k zdůraznění naléhavosti Ježíšova poselství, ve kterém vyzdvihuje požadavky sociální spravedlnosti.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: "Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům."



Doplňující text:




Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015