Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 15. duben 2021, 10:29


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 30. leden, 2018
Svátek má:  Robin

Liturgický svátek:  Sv. Martina
Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30 - 19,4
Žl 86,1-2.3-4.5-6
-
Mk 5,21-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 30. leden, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Martina
Text 1.čtení:
2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30 - 19,4

Synu můj, Absalome, kéž bych umřel já místo tebe!
Joab, vrchní velitel Davidova vojska, považoval Absaloma za buřiče a velitele ozbrojeného povstání proti králi. Zdálo se mu tedy správné, že Absalom má být usmrcen. Netušil však, jakou sílu měla Davidova otcovská láska. Pro Davida nebyl Absalom povstalec, ale především milovaný syn. Jako by se v Davidově postoji k Absalomovi zrcadlilo něco nepochopitelně velkorysého z Boží lásky k člověku.

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Stalo se, že se Absalom náhodou střetl s Davidovými bojovníky. Absalom jel na mezku, a když se mezek dostal pod větvoví velkého dubu, uvázl hlavou v dubu a visel mezi nebem a zemí, zatímco mezek pod ním proběhl. Uviděl ho jeden muž a oznámil to Joabovi: "Viděl jsem Absaloma viset na dubu." Joab vzal tedy tři kopí do ruky a vrazil je Absalomovi do srdce. David seděl mezi dvěma branami. Strážný vystoupil na střechu brány nad hradbami, pozvedl oči a viděl muže, který běžel sám. Pozorovatel vzkřikl a oznámil to králi. Král řekl: "Odstup a postav se tamhle!" A on odstoupil a postavil se tam. A hle, přišel Kušan. Kušan řekl: "Radostná zpráva, můj pane, králi: Hospodin ti dnes zjednal spravedlnost vůči všem, kteří povstali proti tobě." Král řekl: "Je zdráv jinoch Absalom?" Kušan odpověděl: "Ať mají stejný osud jako ten jinoch nepřátelé krále, mého pána, a všichni, kteří povstanou proti tobě se zlými úmysly!" Král celý zdrcený vystoupil do horní místnosti brány a propukl v pláč. A cestou říkal: "Můj synu Absalome! Absalome, můj synu; synu můj, Absalome! Kéž bych umřel já místo tebe, Absalome, můj synu, můj synu!" Joab dostal zprávu: "Hle, král pláče a naříká nad Absalomem." Vítězství toho dne se změnilo pro všechen lid ve smutek, když slyšeli zprávu: "Král běduje nad svým synem." A vojsko vstoupilo toho dne do města kradmo, jako se vkrádá vojsko plné hanby, že se dalo v bitvě na útěk.Text žalmu:
Žl 86,1-2.3-4.5-6

Odp.: Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě!
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě,
- vždyť jsem ubohý a chudý.
- Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán,
- pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
Odp.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane,
- neboť stále k tobě volám.
- Obvesel život svého služebníka,
- neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Odp.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
- nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
- Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
- všimni si hlasu mé snažné prosby.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 5,21-43

Děvče, říkám ti, vstaň!
Neboj se, jen věř! Jdi v pokoji a buď zdráva! Všechny takovéto příkazy nejsou u Ježíše pouhým slovem, ale jsou i tvůrčím a nový život darujícím činem, který proráží nedůvěru učedníků i lidí ze synagogy. Plnost uzdravení pak není způsobena nějakým magickým, ale osobním důvěryplným setkáním tváří v tvář s Ježíšem, který nás touží "uvidět" a uvnitř důvěřujícího společenství nám darovat nový život.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: "Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila." Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů. Řekla si totiž: "Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena." A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena.
Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: "Kdo se dotkl mých šatů?" Jeho učedníci mu odpověděli: "Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!" Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná - věděla dobře, co se s ní stalo - padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!" Zatímco ještě mluvil, přišli lidé (z domu) představeného synagogy se zprávou: "Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?" Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: "Neboj se, jen věř!" Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: "Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí." Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum!", to znamená: "Děvče, říkám ti, vstaň!" Děvče hned vstalo a chodilo - bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015