Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Neděle, 31. květen 2020, 15:21

Hledaný text:

List svatého apoštola Pavla Filemonovi [zkr. = Flm]

Flm 1:1 Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku,
Flm 1:2 sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě:
Flm 1:3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Flm 1:4 Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách,
Flm 1:5 když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím.
Flm 1:6 Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.
Flm 1:7 Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.
Flm 1:8 Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat,
Flm 1:9 pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše.
Flm 1:10 Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima,
Flm 1:11 který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku.
Flm 1:12 Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce.
Flm 1:13 Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe,
Flm 1:14 avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná.
Flm 1:15 Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky -
Flm 1:16 ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem.
Flm 1:17 Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne.
Flm 1:18 Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet.
Flm 1:19 Já Pavel píšu vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe.
Flm 1:20 Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu.
Flm 1:21 Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám.
Flm 1:22 Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován.
Flm 1:23 Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,
Flm 1:24 Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.
Flm 1:25 Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.


www.farnoststrasnice.cz © 2011