Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Neděle, 31. květen 2020, 14:22

Hledaný text:

List svatého apoštola Pavla Filipanům [zkr. = Flp]

Flp 1:1 Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům:
Flp 1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Flp 1:3 Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás
Flp 1:4 a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím;
Flp 1:5 jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud
Flp 1:6 a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Flp 1:7 Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.
Flp 1:8 Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.
Flp 1:9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;
Flp 1:10 abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,
Flp 1:11 plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
Flp 1:12 Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia,
Flp 1:13 takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista,
Flp 1:14 a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží.
Flp 1:15 Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem.
Flp 1:16 Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia,
Flp 1:17 druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest.
Flp 1:18 Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.
Flp 1:19 Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.
Flp 1:20 Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.
Flp 1:21 Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
Flp 1:22 Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil,
Flp 1:23 táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší;
Flp 1:24 ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.
Flp 1:25 Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry,
Flp 1:26 abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu.
Flp 1:27 Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium
Flp 1:28 a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha.
Flp 1:29 Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět;
Flp 1:30 vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.
Flp 2:1 Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
Flp 2:2 dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
Flp 2:3 v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;
Flp 2:4 každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
Flp 2:5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:
Flp 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
Flp 2:7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
Flp 2:8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Flp 2:9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
Flp 2:10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -
Flp 2:11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Flp 2:12 A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
Flp 2:13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Flp 2:14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
Flp 2:15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,
Flp 2:16 držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.
Flp 2:17 Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi;
Flp 2:18 stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou.
Flp 2:19 Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi.
Flp 2:20 Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral;
Flp 2:21 všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše.
Flp 2:22 O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu.
Flp 2:23 Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou.
Flp 2:24 Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu.
Flp 2:25 Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval.
Flp 2:26 Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci.
Flp 2:27 A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.
Flp 2:28 Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí.
Flp 2:29 Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte;
Flp 2:30 neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli.
Flp 3:1 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.
Flp 3:2 Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu 'rozřízku'!
Flp 3:3 Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci -
Flp 3:4 ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc:
Flp 3:5 obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon - farizeus;
Flp 3:6 jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony.
Flp 3:7 Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.
Flp 3:8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic,
Flp 3:9 abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha založenou na víře,
Flp 3:10 abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,
Flp 3:11 abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.
Flp 3:12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.
Flp 3:13 Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou,
Flp 3:14 běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Flp 3:15 Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní.
Flp 3:16 Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.
Flp 3:17 Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
Flp 3:18 Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;
Flp 3:19 jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.
Flp 3:20 My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Flp 3:21 On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.
Flp 4:1 Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
Flp 4:2 Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu.
Flp 4:3 Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
Flp 4:4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Flp 4:5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Flp 4:6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Flp 4:7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Flp 4:8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
Flp 4:9 Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Flp 4:10 Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost.
Flp 4:11 Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
Flp 4:12 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.
Flp 4:13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Flp 4:14 Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech.
Flp 4:15 I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami;
Flp 4:16 vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby.
Flp 4:17 Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru.
Flp 4:18 Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali - jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou.
Flp 4:19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Flp 4:20 Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.
Flp 4:21 Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou.
Flp 4:22 Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu.
Flp 4:23 Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.


www.farnoststrasnice.cz © 2011